Računovodstva i knjigovodstvo

Računovodstvene usluge predstavljaju osnovnu uslugu koju doo Arka Account pruža.

Raznolikost obima usluga kao i specifičnosti svake pojedinačne delatnosti kojima nudimo svoje usluge, vode nas ka temeljnom i profisonalnom pružanju računovodstvenih usluga.

Svaka poslovna promena se evdentira o zakonskom roku i pružamo klijentima dnevnu ažurnost podataka.

Od klijenata očekujemo da dokumentacija koja se donosi bude ispravna i sadrži sve elemente propisane zakonom. A na nama je da Vam ukažemo na sve nepravilnosti u poslovanju.

Usluge računovodstva i knjigovodstva obuhvataju
 • Vođenje glavne knjige i pomoćnih knjiga u skladu sa propisima o računovodstvu,
 • Obrada finansijske dokumentacije, evidentiranje ulaznih i izlaznih računa, izvoda iz banke, obrada dnevnih pazara,
 • Vođenje blagajne
 • Vođenje računovodstva po troškovnim mestima i projektima
 • Obrada inostranih faktura vezanih za izvoz i uvoz dobara i usluga,
 • Vođenje robnog knjigovodstva,
 • Vođenje proizvodnje po planskim cenama i cenama koštanja sa normativima utrošenih proizvoda,
 • Obračun poreza na dodatu vrednost,
 • Sastavljanje svih vrsta poreskih prijava i predaja obrazaca (PPP-PD, PP-PDV, PP-PDP, PP O-DO, IOSI, PPDG-1S…),
 • Popis i obračun amortizacije osnovnih sredstava,
 • Prijava na socijalno i zdravstveno osiguranje,
 • Sastavljanje svih obrazaca za refundaciju naknada po osnovu bolovanja, i drugih naknada,
 • Priprema dokumentacije vezano za popis za godišnje izveštaje
 • Izrada godišnjih finansijskih izveštaja,
 • Popunjavanje dokumentacije za banke prilikom registracije ili promene u APR,
 • Pomaganje prilikom interne i eksterne revizije.
 • Pripremu dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica,
 • Izradu predloga kompletnog rešenja vašeg računovodstva,
 • Izradu predloga racionalizacije ostalih postupaka povezanih sa računovodstvom,
 • Razne druge knjigovodstvene usluge po želji klijenta.
 • Kontinuirano savetovanje klijenata agencije u okviru naše standardne usluge
 • Priprema i ispunjavanje obrazaca i prikupljanje priloga potrebnih za registraciju (prevođenje) pravnih subjekata u skladu sa Zakonom o registraciji privrednih subjekata,
 • Obrada dokumentacije vezano za konkurisanje kod nadležnih državnih organa, kao i priprema dokumentacije za banke a radi dobijanja kredita
 • Sastavljanje biznis planova i ekonomske analize (SWOT, svi analitički i finansijski indikatori…) i popunjavanje konkursne dokumentacije za subvencije i dotacije,
 • Sastavljanje izveštaja o finansijskom stanju preduzeća sa kratkoročnom i dugoročnom projekcijom poslovanja, i osvrtom na prihode, rashode i dobit preduzeća i pripremanje strategije preduzeća i njegovog razvoja.

Usluge obračuna zarada i kadrovska evidencije

Knjigovodstvena agencija doo Arka Account svojim klijentima nudi kompletnu uslugu obračuna i naknada zarada:
 • Knjigovodstvena agencija doo Arka Account svojim klijentima nudi kompletnu uslugu obračuna i naknada zarada:
 • Obračun zarada i drugih ličnih primanja za zaposlene i osnivače, podnošenje poreskih prijava kao i pripremu naloga za isplatu,
 • Obračun naknada po ugovora o delu, privremenih i povremenih poslovova, autorskih honorara, kapitalne dobiti i drugo;
 • Priprema dokumentacije i obračun ostalih naknada zarada (bolovanja, porodiljska bolovanja i drugo);
 • Obračun svih drugih primanja zaposlenih (regres, topli obrok, putni troškovi…)
Pored samog obračuna i evidencije zarada zaposlenih, Agencija za klijenta obavlja i sledeće kadrovske poslove:
 • Sastavljanje predloga i konačnih tekstove ugovora o radu i pojedinačnih akata u vezi sa radnim odnosima,
 • Sastavljanje tekstova ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima kao ugovora o dopunskom rada
 • Sve poslove vezane za elektronske prijave i odjave zaposlenih, odgovornih lica i osnivača u PIO i Zdravstvenom fondu;
 • Sastavljanje rešenja o godišnjim odmorima, planovima godi[njih odmora, kao I svih potvrde za zaposlene radnika kao što su potvrde o zaposlenju i visini plate
 • Regulisanje radnog staža u fondu PIO
 • Regulisanja prava na zdravstveno osiguranje i automatskih overa zdravstvenih knjižica

Usluga poreske administacije obuhvata

 • korespondenciju sa Poreskom upravom;
 • izrada i predaja svih vrsta poreskih prijava;
 • sređivanje poreske situcije, preknjižavanja i povraćaj poreza;
 • preuzimanje listinga i usklađivanje stanja poreskog računa

Usluge platnog prometa koje obuhvataju

 • gotovinski platni promet
 • bezgotovinski platni promet
 • platni promet sa inostranstvom
 • usluga e-bankinga
Изборник

Send this to a friend