Obrasci za trgovinu

Obrasci uz fiskalnu kasu
Obrasci za komisionu prodaju

Obrasci za platni promet

Obrasci za platni promet

Poreska uprava

PIB
PDV
Porez na imovinu, nasleđe i prenos apsolutnih prava
Akcize
Dvostruko oporezivanje
Zahtevi i ostali obrasci
Lokalna poreska uprava

Obrasci za regulisanje radnog odnosa

Obrasci za regulisanje radnog odnosa
Obrasci za regulisanje radnog odnosa

Prilikom podnošenja ovog zahteva potrebno je da se dostavi i sledeća dokumentacija:

Ukoliko poslodavac podnosi za zaposlenog –
1. Dokaz o zaposlenju kod poslodavca (ugovor o radu, rešenje o korišćenju godišnjeg odmora, overenu kopiju zdravstvene knjižice, isplatne liste i druge pisane dokaze o radu)
2. Dokaz o prestanku poslovanja preduzeća (rešenje o zaključenju postupka stečaja, rešenje o brisanju preduzeća iz registra, dokaz o gašenju žiro računa i drugi dokazi)
3. Izjava poslodavca o razlogu kašnjenja sa prijavom ili odjavom radnika
4. Izjava zaposlenog
5. Lična karta zaposlenog radnika
6. Zahtev za utvrđivanje svojstva osiguranika – u prilogu

Radne dozvole

Radne dozvole

Radni odnos

Godišnji odmor
Ugovori
Godišnji odmor
Na osnovu Zakona o radu (Sl. glasnik RS, br. 24/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje)

1) Sticanje prava na godišnji odmor

Član 68

Zaposleni ima pravo na godišnji odmor u skladu sa ovim zakonom.

Zaposleni stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora u kalendarskoj godini posle mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca.

Pod neprekidnim radom smatra se i vreme privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju i odsustva sa rada uz naknadu zarade.

Zaposleni ne može da se odrekne prava na godišnji odmor, niti mu se to pravo može uskratiti ili zameniti novčanom naknadom, osim u slučaju prestanka radnog odnosa u skladu sa ovim zakonom.

2) Dužina godišnjeg odmora

Član 69

U svakoj kalendarskoj godini zaposleni ima pravo na godišnji odmor u trajanju utvrđenom opštim aktom i ugovorom o radu, a najmanje 20 radnih dana.

Dužina godišnjeg odmora utvrđuje se tako što se zakonski minimum od 20 radnih dana uvećava po osnovu doprinosa na radu, uslova rada, radnog iskustva, stručne spreme zaposlenog i drugih kriterijuma utvrđenih opštim aktom ili ugovorom o radu.

Član 70

Pri utvrđivanju dužine godišnjeg odmora radna nedelja računa se kao pet radnih dana.

Praznici koji su neradni dani u skladu sa zakonom, odsustvo sa rada uz naknadu zarade i privremena sprečenost za rad u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju ne uračunavaju se u dane godišnjeg odmora.

Ako je zaposleni za vreme korišćenja godišnjeg odmora privremeno sprečen za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju – ima pravo da po isteku te sprečenosti za rad nastavi korišćenje godišnjeg odmora.

4) Srazmerni deo godišnjeg odmora

Član 72

Zaposleni ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora iz člana 69. ovog zakona (srazmerni deo) za svaki mesec dana rada u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos ili u kojoj mu prestaje radni odnos.

5) Korišćenje godišnjeg odmora u delovima

Član 73

Godišnji odmor koristi se jednokratno ili u dva ili više delova, u skladu sa ovim zakonom.

Ako zaposleni koristi godišnji odmor u delovima, prvi deo koristi u trajanju od najmanje dve radne nedelje neprekidno u toku kalendarske godine, a ostatak najkasnije do 30. juna naredne godine.

Zaposleni ima pravo da godišnji odmor koristi u dva dela, osim ako se sa poslodavcem sporazume da godišnji odmor koristi u više delova.

Zaposleni koji nije u celini ili delimično iskoristio godišnji odmor u kalendarskoj godini zbog odsutnosti sa rada radi korišćenja porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta – ima pravo da taj odmor iskoristi do 30. juna naredne godine.

7) Raspored korišćenja godišnjeg odmora

Član 75

U zavisnosti od potrebe posla, poslodavac odlučuje o vremenu korišćenja godišnjeg odmora, uz prethodnu konsultaciju zaposlenog.

Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora zaposlenom se dostavlja najkasnije 15 dana pre datuma određenog za početak korišćenja godišnjeg odmora.

Izuzetno, ako se godišnji odmor koristi na zahtev zaposlenog, rešenje o korišćenju godišnjeg odmora poslodavac može dostaviti i neposredno pre korišćenja godišnjeg odmora.

Poslodavac može da izmeni vreme određeno za korišćenje godišnjeg odmora ako to zahtevaju potrebe posla, najkasnije pet radnih dana pre dana određenog za korišćenje godišnjeg odmora.

U slučaju korišćenja kolektivnog godišnjeg odmora kod poslodavca ili u organizacionom delu poslodavca, poslodavac može da donese rešenje o godišnjem odmoru u kome navodi zaposlene i organizacione delove u kojima rade i da isto istakne na oglasnoj tabli, najmanje 15 dana pre dana određenog za korišćenje godišnjeg odmora, čime se smatra da je rešenje uručeno zaposlenima.

Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora poslodavac može dostaviti zaposlenom u elektronskoj formi, a na zahtev zaposlenog poslodavac je dužan da to rešenje dostavi i u pisanoj formi.

8) Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor

Član 76

U slučaju prestanka radnog odnosa, poslodavac je dužan da zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor u celini ili delimično, isplati novčanu naknadu umesto korišćenja godišnjeg odmora, u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg odmora.

Naknada iz stava 1. ovog člana ima karakter naknade štete.

Administracija

Administracija

Popis

Popis
Popis

Kako se bliži kraj godine, sva pravna lica i preduzetnici se suočavaju sa obavezom sastavljanja popisa imovine i obaveza. Popis predstavlja vrlo važan korektivni instrument svakog knjigovodstvenog stanja iz razloga što se u njemu prikazuje stvarno stanje imovine i obaveza pravnog lica. Obaveza vršenja popisa je propisana članom 20. aktuelnog Zakona o računovodstvu.

Naglašavamo da obavezu vršenja popisa imaju sva pravna lica kao i preduzetnici koji vode poslovne knjige i koji su obveznici poreza na dohodak građana, odnosno ostvaruju prihod od samostalne delatnosti (osim preduzetnika koji se paušalno oporezuju).

Ciljevi vršenja popisa su svakako mnogobrojni, a samo neke od njih čine utvrđivanje stvarnog stanja imovine i obaveza pravnog lica, a radi korigovanja knjigovodstvenog stanja na stvarno stanje; samim tim se vrši i kontrola pravlnosti poslovanja i rada računopolagača.

Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (Sl. Glasnik RS br. 118/2013, i 137/2014) je definisana organizacija popisa.

U ovom tekstu ćemo ukratko objasniti postupke pravilnog izvođenja popisa.

Pre samog vršenja popisa potrebno je uraditi pripremne radnje.

Ove radnje se sastoje od:

donošenja odluke o popisu i obrazovanju komisije za popis

izradu Uputstva o vršenju popisa

izradu Plana komisije za popis

Kao članove komisije se imenuju lica koja nisu zadužena za rukovanje imovinom koja se popisuje, ili stručna lica iz date oblasti.

Popis obuhvata:

  • utvrđivanje stvarnih količina imovine (merenjem, brojanjem, procenom ili sličnim postupcima), opis popisane imovine i unošenje stanja u popisne liste bilo da se ona nalazi u maloprodaji ili veleprodaji;
  • upisivanje u popisne liste naturalnih promena nastalih u periodu vršenja popisa pre i posle 31. decembra i svođenje na 31. decembar – većina poslovnih subjekata popis vrši par dana pre ili posle 31. decembra pa je potrebno iz tog razloga korigovati svoje popisano naturalno stanje na dan 31.decembra.

To označava da ako se popis vrši pre 31.12. potrebno je dodati sve ulaze robe koji su se desili od dana popisa do dana na koji se popis radi, kao i oduzezi sve izlaze koji su se desili od dana popisa do dana na koji se radi popis (31.12.)

U slučaju da se popis radi u narednoj poslovnoj godini, potrebno je oduzeti sve ulaze robe koji su se deili od dana na koji se popis radi do dana popisa, kao i dodati sve izlaze koji su se desili od dana na koji se popis radi

  • unos knjigovodstvenog naturalnog stanja u popisne liste;
  • utvrđivanje naturalnih razlika između stvarnog i knjigovodstvenog stanja – iskazivanje viška ili manjka.

Količinske razlike između knjigovodstvenog i stvarnog stanja mogu nastati iz više razloga od kojih su neki:

  1. Kalo, rastur i lom
  2. Viša sila: krađa, požar, ratnih i terorističkih razaranja i sl.
  3. Krađa od strane zaposlenih ili kupaca, ili nesavesnog postupanja zaposlenih

Nakon izvršenog popisa donosi se odluka o usvajanju izveštaja o popisu imovine na kojoj se iskazuju viškovi i manjkovi utvrđeni popisom kao i njihovo raspoređivanje.

Izveštaj o izvršenom popisu, popisne liste i sve odluke je potrebno dostaviti knjigovodstvu radi usklašivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem.

Krajnji rok za dostavljanje popisa je 30 dana pre sastavanja izveštaja za statističke potrebe sto je 28. februar.

Maloprodajni objekti

Maloprodajni objekti
Изборник

Send this to a friend