Pravo

Osnivanje preduzeća

Knjigovodstvena agencija ARKA ACCOUNT može obaviti sve ili neke od sledećih aktivnosti registracije preduzeća i radnji, naravno u dogovoru sa klijentom.
Usluga osnivanja preduzeća i registracije preduzetnika, osnivanje firme, podrazumeva sledeće aktivnosti:

  • sveobuhvatno savetovanje tokom celog postupka;
  • izbor pravne forme kroz davanje odgovora na pitanje da li je u konketnom slučaju povoljnije osnovati radnju ili preduzeće,

definisanje pretežne delatnosti;

 • izbor imena i provera da li već postoji drugi subjekat registrovan pod tim imenom
 • informacije o fiksnim troškovima poslovanja: porezi na dohodak ili dobit, obavezni socijalni doprinosi osnivača i direktora, porezi i socijalni doprinosi za zaposlene radnike, takse za isticanje firme i slično;
 • upućivanje u PDV: što se mora po zakonu a što je dobrovoljno, kome i zašto je povoljnije da dobrovoljno uđe u PDV;
 • o fiskalnim kasama: ko mora imati fiskalnu kasu, a ko ne;
 • o zapošljavanjima: vrste radnih angažovanja putem ugovora o radu i
 • drugih ugovora, obaveze poslodavaca;
 • raspolaganje gotovinom: po kojim osnovama se može podići gotov novac sa tekućeg računa;
 • odgovori na druga pitanja vezana za buduće poslovanje.
 • izrada odluke/ugovora o osnivanju (primer.pdf) i overa u sudu/organu uprave;
 • ishodovanje rešenja Agencije za privredne registre sa određenim i upisanim PIB-om;
 • aktivnosti nakon dobijanja rešenja APR-a.

 

Potrebna dokumentacija je lična karta osnivača i dokaz o posedovanju ili zakupu poslovnog prostora.

Rok za realizaciju svih aktivnosti u vezi osnianja preduzeća je 5 dana.

Po završetku registracije, fiskalizujete kasu ako spadate u one koji je moraju imati, a mi vam nudimo uslugu računovodstva – vođenja poslovnih knjiga, koja započinje podnošenjem akontativne poreske prijave za porez na dobit pravnih lica, odnosno poreza na dohodak građana kod preduzetnika, eventualnim evidentiranjem za PDV, prijavom radnika…

Imamo iskustva sa “registracijama na daljinu”, odnosno pružanjem usluge registracije, promene podataka i promene pravne forme za subjekte koji su prostorno udaljeni – sve završavamo imejlovima.

Registracija promena kod preduzeća

 • promena poslovnog imena, sedišta, pravne forme, pretežne delatnosti, trajanja, kapitala (povećanje, smanjenje, uplata, unos ili prodaja) i članova;
 • promena podataka o licima koja imaju dužnost prema društvu: direktoru, predsedniku UO, zastupniku, prokuristi;
 • promena podataka o ogranku: registrovanje i brisanje ogranka i podataka o ogranku;
 • promena kontakata: telefon, faks, elektronska adresa (e-mail), adresa internet strane.

Registracija promena kod preduzetnika

 • prijava početka obavljanja delatnosti;
 • promena ličnih podataka o preduzetniku, ortacima ili poslovođi (ime, prezime, JMBG, broj pasoša za strana lica);
 • promena podataka o ortacima koji istupaju i / ili pristupaju;
 • promena naziva, delatnosti kao delu poslovnog imena, poslovnog sedišta, pretežne delatnosti, skraćenog poslovnog imena, registarske oznake vozila za preduzetnika koji obavlja taksi prevoz;
 • upis ili promena poslovođe i / ili ortaka ovlašćenog za zastupanje;
 • upis ili promena prostora van poslovnog sedišta (izdvojene prostorije, poslovne jedinice);
 • upis početka ili završetka privremenog prestanka obavljanja delatnosti;
 • promena perioda na koji se preduzetnik registruje;
 • upis ili promena PIB-a, računa u banci, kontakata;
 • upis ili brisanje zabeležbe podataka od značaja za pravni promet,
 • preuzimanje radnje od strane članova porodičnog domaćinstva u slučaju smrti preduzetnika.

Likvidacija preduzeća

 • razmatranje postojanja preduslova za pokretanje postupka likvidacije;
 • izrada odgovarajućih akata o pokretanju postupka likvidacije, uključivo početnog likvidacionog bilansa;
 • praćenje postupka likvidacije;
 • izrada odgovarajućih akata za okončanje postupka likvidacije, uključivo završnog likvidacionog bilansa i izveštaja likvidacionog upravnika o sprovedenom postupku likvidacije;
 • registracija brisanja preduzeća.

Brisanje (zatvaranje) preduzetničke radnje

Pokrećemo i sprovodimo postupak brisanja (zatvaranje) preduzetničke radnje kao i sve prateće aktivnosti zaključno sa upisom staža osiguranja preduzetniku u radnu knjižicu kod Fonda za penziono i invalidsko osiguranje.

Izvodi iz registra APR za preduzeća i preduzetnike

Pribavljamo izvode iz registra APR za preduzeća i preduzetnike sa dnevnom ažurnošću.

Изборник

Send this to a friend